ข่าวและประกาศ

หนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัลดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค

อัพเดทวันที่ 27 ก.ย. 2566


“กรุงไทย” หนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัลดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค

นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัล การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค The 2023 Asia-Pacific Sustainability Action Award (APSAA) จากสถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน (TAISE) โดยได้รับรางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Action Award) จาก “โครงการกรุงไทยรักเกาะเต่า” ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนเกาะเต่าให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน พร้อมรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) เป้าหมายที่ 8 ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและครอบคลุม สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานที่ดีและมีคุณค่าสำหรับทุกคน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นองค์กรจากประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP มูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลตำบลเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาชุมชนเกาะเต่า โดยฟื้นฟู ดูแลรักษา และวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ระดมทุนกว่า 2.7 ล้านบาท ในรูปแบบ Crowd Funding เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนขับเรือท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจ้างเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่รอบเกาะ ซึ่งสามารถเก็บขยะได้กว่า 40 ตัน พร้อมสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรี ด้วยการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้ง ผ้ามัดย้อม และปลาตากแห้ง ระยะที่ 2 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยซั้งปลา ส่งเสริมการทำอาชีพประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทำซั้งปลาจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวจำนวน 20 ทุ่น เพื่อสร้างบ้านปลาแบบยั่งยืน สำหรับเป็นตู้เสบียงชุมชน ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ระยะที่ 3 ต่อยอดเพิ่มรายได้ให้ชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยการปลูกปะการังเทียม ทำบ้านปลา ทำซั้งปลา เพื่อให้ชาวประมงไม่ต้องออกไปหาปลาไกลจากฝั่ง สามารถช่วยเรือประมงกว่า 40 ลำ ลดรายจ่ายค่าน้ำมัน และเพิ่มรายได้จากการจับปลาได้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน การออม และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ทีม Marketing Strategy
27 กันยายน 2566