ข่าวและประกาศ

พร้อมให้บริการ “PromptBIZ” ตอบโจทย์ธุรกรรมการค้าดิจิทัลครบวงจร

อัพเดทวันที่ 30 ส.ค. 2566


“กรุงไทย” พร้อมให้บริการ “PromptBIZ” ตอบโจทย์ธุรกรรมการค้าดิจิทัลครบวงจร

“กรุงไทย” พร้อมให้บริการ “PromptBIZ” ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินรูปแบบดิจิทัลครบวงจร เชื่อมโยงระบบภาษี ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและผู้ประกอบการไทยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดพัฒนาบริการด้านชำระเงินที่เป็นกลไกสำคัญในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธนาคารกรุงไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงิน พันธมิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ PromptBIZ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถข้ามธนาคารได้อย่างครบวงจร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยและทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (Payment Directional Paper) ในระยะ 3 ปี (2565-2567) ของธปท. ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2566

ระบบ PromptBIZ จะเป็น The Game Changer ของภาคธุรกิจ สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงิน ตั้งแต่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ไปสู่การวางบิล การชำระเงิน จนถึงการออกใบเสร็จ ที่มีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีบริการ Digital Trade and Payment เป็นบริการส่งและรับเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Invoice และ e-Receipt และสามารถนำข้อมูลทางการค้าดังกล่าวไปชำระเงินผ่านบริการโอนเงินทั้งภายในและระหว่างธนาคาร (Bulk Payment) และยังต่อยอดการใช้ข้อมูลไปยังธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจ ผ่านบริการ Digital Supplychain Finance ที่นำมาใช้สนับสนุนสินเชื่อกับธุรกิจ SME โดย SME สามารถใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้า บนระบบ PromptBIZ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และมีการป้องกันการใช้ข้อมูลมาขอสินเชื่อซ้ำ (Double Financing) เพื่อนำมาประกอบการขอสินเชื่อประเภท Invoice Factoring/Financing ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และสะดวกรวดเร็วขึ้น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่ง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคธุรกิจไทย

ธนาคารกรุงไทยพร้อมให้บริการ PromptBIZ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการเอกสารการค้าครบวงจรตอบโจทย์ธุรกิจในที่เดียว โดยเปลี่ยนเอกสารทางการค้าจากเดิมที่เป็นกระดาษมาเป็นเอกสารการค้าดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางบิล รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม พร้อมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมไปถึงการทำรายการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องออก 50 ทวิให้กับคู่ค้า ซึ่งเปิดให้บริการวางบิลและรับวางบิลสำหรับคู่ค้าภายในธนาคารและข้ามธนาคาร นอกจากนี้คู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ใน Ecosystem ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกด้วยบริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing)

ปัจจุบันธนาคารได้นำร่องให้บริการ PromptBIZ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ลดข้อผิดพลาด ลดการใช้กระดาษ ลดต้นทุนการดำเนินงาน ส่งผลให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนขยายการให้บริการไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจใช้บริการ PromptBIZ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หรือโทร. 02-111-9999 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthai.com

ทีม Marketing Strategy
30 สิงหาคม 2566