ข่าวและประกาศ

คว้า “4 รางวัล” สุดยอดบริหารจัดการบุคคล ชูความสำเร็จทำงานมิติใหม่ “กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ” องค์กรเติบโตยั่งยืน

อัพเดทวันที่ 3 มี.ค. 2566


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล สุดยอดผู้นำด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  (The Best of CEO People Leader) และอีก 3 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดองค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนา (The Best Learning and Development) รางวัลสุดยอดด้านการบริหารกลุ่มผู้มีศักยภาพ (The Best Talent Management)  และ รางวัลสุดยอดการบริหารผลการปฏิบัติงาน (The Best Performance Management) รวม 4 รางวัล จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายใต้แนวคิด  “Courage to Change – กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ”  ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่ New Way of Work  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ (Core Value)  5 ด้าน คือ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี  สังคม ให้กับพนักงานทุกคน เปิดเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ผ่านโครงการ Hackathon  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Talent) ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า เป็นเสาหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”


ทีม Marketing Strategy 
3 มีนาคม 2566