ข่าวและประกาศ

56 ปี กรุงไทย กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ

อัพเดทวันที่ 15 มี.ค. 2565


56 ปี กรุงไทย กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ โดย คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ

“ก้าวต่อไปของกรุงไทย คือ การยกระดับการดำเนินการภายใต้หลักการ Sustainable Banking มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งต้องอาศัย “พลัง” จากคนกรุงไทยทุกคน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ช่วยคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่สังคม ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน”

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการ


56 ปี กรุงไทย กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ โดย คุณวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

“การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลง “คน” เราต้องสร้างคนให้มีภาวะผู้นำ ผู้นำมีหน้าที่นำทางไปสู่เป้าหมาย นำการเปลี่ยนแปลง ต้องสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ ไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการรวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืน”

วิชัย อัศรัสกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ


56 ปี กรุงไทย กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

“ผมขอส่งพลังและกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันแสดงความกล้า
กล้า…เพื่อการก้าวนำ
กล้า…ที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันยุค
กล้า…ที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้
พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมให้แก่องค์กรและสังคม”

ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม


56 ปี กรุงไทย กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 เราต้องยึดมั่นการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ต้องกล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ ปรับความคิด เปิดใจ ปรับการทำงานให้คล่องตัว เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน พลิกความท้าทายให้เป็นโอกาส ขับเคลื่อนการเติบโตของธนาคาร สู่โลกแห่งอนาคตยุค Digital Economy ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

แนะนำสำหรับคุณ