ข่าวและประกาศ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)

อัพเดทวันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 (ปี 2566) สามารถเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

แนะนำสำหรับคุณ