หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
(3.01 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
(0.31 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้  
(0.17 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(0.27 MB) PDF
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30  
(7.82 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.26 MB) PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
(13.52 MB) PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
(4.21 MB) PDF
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (เอกสารเพิ่มเติม)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (เอกสารเพิ่มเติม)  
(0.35 MB) PDF