สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

เพิ่มเงินหมุนเพื่อการส่งออกง่ายๆ ภายใน 2 ชั่วโมง ใช้ได้นาน 180 วัน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว
ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง
checkimg
มั่นใจ
เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจส่งออก ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังส่งออกก็ขอสินเชื่อได้
checkimg
สะดวก
ขอสินเชื่อได้ทั้งเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ
checkimg
ดอกเบี้ยต่ำ
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
อัตราค่าธรรมเนียม
ออกตาม อัตราร้อยละ
B/E 90 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
L/C 80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
Contract / Purchase Order 70 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
ใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า 60 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ

รายละเอียดการให้บริการ
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบก่อนการส่งออกเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้า และหลังการส่งออกโดยนำตั๋วสินค้าออก มาให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในต่างประเทศ
คุณสมบัติลูกค้า
 • ทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศ
 • มีวงเงิน Packing Credit (P/C) และหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
เอกสารการขอใช้บริการ
กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก
(Pre-Shipment Financing)
คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

เอกสารประกอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

 • เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)
 • สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order )
 • ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)
กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก
(Post-Shipment Financing)
คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

เอกสารประกอบ ดังนี้

 • สำเนาตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Bill of Exchange)
 • สำเนาหรือรูปถ่าย Invoice ฉบับที่ส่งเรียกเก็บเงิน
 • สำเนาหรือรูปถ่าย B/L (Bill of Lading)
 • โดยเอกสารต้นฉบับต้องให้ธนาคารส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินเท่านั้น

สถานที่ให้บริการ
ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ลูกค้ามีบัญชี
 • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
 • ฝ่ายการค้าต่างประเทศ