เลตเตอร์ออฟเครดิต

เลตเตอร์ออฟเครดิต

ซื้อขายระหว่างประเทศ สะดวก มั่นใจ ด้วยบริการเลตเตอร์ออฟเครดิต
ลักษณะของบริการ
เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศที่สะดวกและมั่นใจได้ ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อและออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย โดยธนาคารรับรองว่าผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างแน่นอน
วงเงิน
ไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น)
หลักประกัน
เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติของผู้ขอกู้
  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามที่ธนาคารกำหนด
  • ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • หนังสือรับรอง
  • หนังสือบริคณสนธิ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
  • งบการเงิน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายงานการประชุมเกี่ยวกับการขอมีวงเงินสินเชื่อของธนาคาร