โอนสิทธิการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต Assignment of Proceeds under L/C
โอนสิทธิการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต Assignment of Proceeds under L/C
โอนสิทธิการรับเงินให้แก่ผู้ผลิตได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ของธนาคารที่ได้รับ L/C ที่ไม่ได้ระบุข้อความว่าโอนได้ (Transferable)
สามารถโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ของผู้รับประโยชน์ตาม L/C (Assignor) ไปให้ผู้รับโอนสิทธิ์ (Assignee)
checkimg
ลูกค้าไม่ต้องขอให้ผู้ซื้อทำการแก้ไข L/C หรือเปิด L/C สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า (ผู้รับโอน)
checkimg
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม L/C ยังคงเป็นของผู้รับประโยชน์ตาม L/C

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการใช้บริการ
  • ลูกค้าผู้ขอโอน (ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ยื่นหนังสือ/คำขอให้ธนาคารโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C (Notice of Assignment) พร้อมต้นฉบับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวนเงินที่จะโอนให้ผู้รับโอนสิทธิ์
  • เป็นการโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C เท่านั้น ไม่ได้โอนสิทธิ์ที่ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C แต่อย่างใด
  • ลูกค้าต้องยื่นเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C เรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร
  • ธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้รับโอนตามจำนวนเงินที่ผู้ขอโอนระบุ เมื่อธนาคารรับซื้อตั๋วสินค้าออกหรือได้รับเงินตามตั๋วสินค้าออกของผู้ขอโอน
เอกสารการขอใช้บริการ
  • Notice of Assignment
  • ต้นฉบับ L/C
  • เอกสาร Advise L/C จาก Advising Bank