บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order

บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order

รวดเร็ว ทันใจ ลดต้นทุน ออกสินค้าได้ภายใน 30 นาที
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว ทันใจ ลดต้นทุน จากการเก็บรักษาสินค้า
ลูกค้าสามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือได้โดยไม่ต้องรอ Original B/L
checkimg
รับหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทเรือ (S/G) เพื่อนำไปออกสินค้าได้ ภายใน 30 นาที
checkimg
บริการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าขนส่งทางอากาศต่อสายการบิน (D/O) เพื่อนำไปออกสินค้าได้ ภายใน 30 นาที

บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
สลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าขนส่งทางเรือ Shipping Guarantee (S/G) และ ขนส่งทางอากาศ Delivery Order (D/O)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงิน L/C+T/R เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องยื่นขอทำ T/R และเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะออก S/G หรือ D/O เฉพาะเอกสารนำเข้าสินค้าที่ผ่านธนาคารเท่านั้น
 • เมื่อต้นฉบับเอกสาร (Shipping Document) มาถึง ลูกค้าต้องนำต้นฉบับ B/L ที่ธนาคารสลักหลังให้แล้ว ส่งให้บริษัทเรือ เพื่อแลก S/G มาคืนธนาคาร
เอกสารการขอใช้บริการ
 • Shipping Guarantee ลูกค้าต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
  • ใบคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน (Shipping Guarantee)
  • แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) จากตัวแทนสายการเดินเรือ
  • สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
  • สำเนากำกับราคาสินค้า (Invoice)
  • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L)
 • Delivery Order ลูกค้าต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
  • หนังสือ/ใบคำขอให้ธนาคารออกหนังสือไปรับ D/O จากบริษัทสายการบิน
  • สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
  • สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
  • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)
  • ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order)
หมายเหตุ: สำหรับแบบฟอร์มเดิมลูกค้ายังคงสามารถใช้ได้ จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป