บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)

บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีให้กับกรมบังคับคดี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
เพียงใช้บัตรชำระค่าภาระ ผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ จุดบริการ
checkimg
ปลอดภัย
ใช้รหัสผ่านในการทำรายการผ่านเครื่อง Mobile EDC ทุกครั้ง
บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)
การอายัดบัตร
ต้องขอออกบัตรใหม่ เมื่อมีการแจ้งอายัดบัตรใบเดิมไปแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บมจ. / บจก. / หจก. 
  • ใบคำขอสมัคร
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรการกุศลและอื่นๆ 
  • ใบคำขอสมัคร
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งอำนาจจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงาน