บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้า (Krungthai E-Guarantee)

บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้า
(Krungthai E-Guarantee)

สะดวก รวดเร็ว ในการประกันค่าภาษีอากรขาเข้าและขอคืนภาษีอากร สำหรับธุรกิจการผลิต ด้วยระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ส่งคำสั่งได้ด้วยตัวเอง ผ่าน Krungthai Corporate Online
checkimg
สะดวก
ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ปลอดภัย
ด้วยระบบมาตรฐานสากล
checkimg
มัั่นใจ
ติดตามผลได้ผ่าน Email และ SMS

บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้า (Krungthai E-Guarantee)
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน
คิดตาม Loan Fee Plan ของภาระค้ำประกัน
(ขั้นต่ำรายการละ 500 บาท)
ค่าอากรแสตมป์ ตราสารประเภทหนังสือค้ำประกัน
รายการละ 15 บาท

รายละเอียดการให้บริการ

ลูกค้าทำธุรกิจนำเข้าวัตถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ และส่งออกจากประเทศไทยภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันนำเข้า ที่ได้รับอนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร สามารถขอใช้บริการกับกรมศุลกากรและสมัครขอวงเงินค้ำประกันกับธนาคารกรุงไทย ในการประกันค่าภาษีอากรขาเข้าและขอคืนภาษีอากรในระบบออนไลน์

ลูกค้าต้องสมัครขอใช้บริการกับกรมศุลกากร

  • ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

ลูกค้าต้องสมัครขอใช้บริการกับธนาคาร ดังนี้

  • เจ้าของกิจการต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร
  • ขั้นตอนการขออนุมัติวงเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
  • เอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • เลือกการแจ้งผลการทำรายการผ่านทาง Email / SMS ได้

เอกสารการสมัครใช้บริการ

1. เอกสารคำขอใช้บริการ Krungthai Corporate Online

2. คำขอและข้อตกลงยินยอมให้ธนาคารวางค้ำประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมศุลกากร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

6. เอกสารนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด