กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล

โครงการ KTB Compliance Champion
อัพเดทวันที่ -

      คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความสำคัญ เรื่องการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบาย Zero Tolerance สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย  จึงริเริ่มโครงการ KTB Compliance Champion  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  กระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ    อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานคิดหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน  ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและเพื่อนพนักงานเอง

     โดยพนักงานจากทุกๆ สายงานในธนาคาร จะจัดตั้งทีมงานและส่งแผนงานมาเข้าร่วมกับโครงการฯ  ซึ่งล้วนแต่เป็นแผนงาน ที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อใช้แก้ไขหรือลดการกระทำผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติ ทั้งของธนาคารเอง และของหน่วยงานจากทางการที่คอยกำกับดูแลธนาคาร  หลังจากผ่านการคัดกรองในระดับเขต , กลุ่ม และสายงานแล้ว แผนงานที่ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้น จะเข้าสู่กระบวนการอบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินแผนงานของตนเอง  เพื่อจะทำให้การดำเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แต่ละทีมจะนำเสนอโครงการที่ผ่านการปรับแก้มาแล้วต่อคณะกรรมการตัดสินและเพื่อนพนักงานผู้ร่วมโครงการ  กรรมการจะทำการสอบถามให้คะแนน และคัดเลือกทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวัดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะคัดเลือกแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในธนาคาร  สร้าง Compliance Culture  ให้มีความ   เข้มแข็ง  สร้างความไว้วางใจให้กับสังคม เป็นองค์กรต้นแบบให้กับหน่วยงานของภาครัฐ  ที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธนาคารที่เป็น  Public Trust อย่างแท้จริง 


แกลเลอรี่