คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 24 พฤศจิกายน 2560 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), The University of New South Wales, Australia


การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 • กรรมการ บจ.เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล 
 • กรรมการ บจ.ทีจีเซลลูล่าร์เวิลด์ 
 • กรรมการ บจ.เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
 • กรรมการ บจ.เคไอแซด แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์การทำงาน 
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรรมการ บจ.พาเนล พลัส
 • กรรมการ บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ