คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  21 ธันวาคม 2563

ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ประธานกรรมการ บมจ.อสมท
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำงาน
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี