คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  21 ธันวาคม 2563


การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี