คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 มกราคม 2559

การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การอบรม
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success Throught Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
 • IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.)  รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีบีไอ
 • กรรมการ บจ.รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
 • รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
 • ประธานกรรมการ บจ.ฮิวแมนิก้า
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซี่บาย
 • กรรมการ บจ.เอฟ เอ เอส ที โซลูชั่นส์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 • กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ประเทศไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที