คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 มกราคม 2559

การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success Throught Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
 • IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.)  รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลศุภมิตร
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีบีไอ
 • กรรมการ บจ.รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค  
 • กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ประธานกรรมการ บมจ.ฮิวแมนิก้า
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซี่บาย