คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 มกราคม 2559
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Hot Issue for Director: Climate Governance รุ่นที่ 2/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success Throught Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
 • IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.)  รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทีพีบีไอ
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ.รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค  
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.แอลทีเอ็มเอช
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บมจ. บีซีพีจี

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล
 • กรรมการอิสระ บมจ.โรงพยาบาลศุภมิตร
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ประธานกรรมการ บมจ.ฮิวแมนิก้า
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซี่บาย
 • รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
 • กรรมการ บจ.เอฟ.เอ.เอส.ที. โซลูชั่นส์
 • กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 • นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไอบีเอ็มประเทศไทย