คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ประธานกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 เมษายน 2566 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 21/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17/2555-2556 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A.
 • Financial Institution for Private Enterprise Development, Harvard University, U.S.A.
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
 • กรรมการ บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น

ประสบการณ์การทำงาน 
 • กรรมการ บจ.เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
 • กรรมการ บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า
 • กรรมการ บจ.นิว พาราไดม์
 • กรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอ็นเอฟซี
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บี จิสติกส์