คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ตุลาคม 2565
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านการบัญชี (การบริหารต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 46/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561
 • Senior Executive Program, London Business School, United Kingdom
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปตท.
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
 • รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.
 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไออาร์พีซี
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บมจ.ปตท. 
 • กรรมการผู้จัดการ บจ.ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก