คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายอรรถพล อรรถวรเดช
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 เมษายน 2566 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 330/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (สาขากฎหมายกับการบริหารความเสี่ยง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 80 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • อนุกรรมการด้านกฎหมาย กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กรรมการ บมจ.โรงแรมเอราวัณ
 • กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
 • อนุกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

ประสบการณ์การทำงาน 
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการ บมจ.กสท.โทรคมนาคม
 • ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง