แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Extra

แผนประกันสำเร็จรูป Health Extra

แผนประกันสุขภาพที่ให้คุณพร้อมรับมือทุกเรื่องสุขภาพ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
พร้อมรับมือ
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผ่าตัดและอุบัติเหตุ สูงสุด 1,100,000 บาทต่อครั้ง
checkimg
พร้อมเคียงข้าง
เมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้ความคุ้มครองสูงสุดอีก 70% สำหรับส่วนที่เกินสิทธิตามตาราง
checkimg
ครบครัน
ทุกเรื่องด้านสุขภาพ โดยที่สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายวัน โรคร้ายแรงได้
checkimg
เบี้ยประกันชีวิต/เบี้ยสุขภาพ
สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

แผนประกันสำเร็จรูป Health Extra
รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทย
แผนประกันสำเร็จรูป Health Extra
อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี
สัญญาหลัก
ไลฟ์เรดดี้ (LifeReady)
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบในแพ็กเกจ
MEA Extra
ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก
ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
ถึงอายุ 90 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก
50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
สัญญาหลักเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและอาชีพของผู้เอาประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ/อายุ/อาชีพ และสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) กรณีการเสียชีวิต
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ101% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2) กรณีครบกำหนดสัญญา
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ101% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 แผน ค่าห้องเริ่มตั้งแต่ 1200 สูงสุดถึง 6200 บาทต่อวัน
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผ่าตัดและอุบัติเหตุ สูงสุด 1,100,000 บาทต่อครั้ง (ตามแผนที่เลือก)
 • คุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนที่เกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ผ่าตัด
 • ดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลกรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในและต้องนัดแพทย์ติดตามอาการภายใน 30 วัน
 • เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน
 • พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลม 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน
 • ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)* แนบได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
 • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
เป็นไปตามเงื่อนไขของบมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

*จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทเท่านั้น

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์      ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์