แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป Perfect Life Solutions

แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป Perfect Life Solutions

ยังไงก็ไหว ไม่ว่าจะโรคร้ายหรือมะเร็ง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เน้นความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ทั้งความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน
checkimg
อัตราเบี้ยประกันเป็นแผนประกันชีวิตสำเร็จรูป
โดยอัตราเบี้ยจะรวมทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม ทำให้สามารถเลือกราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้
แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป Perfect Life Solutions
แผนประกันและความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. สัญญาหลักคุ้มครองการเสียชีวิต (LifeProtect 18) (ขั้นต่ำ)
300,000 500,000 1 ล้าน
2. สัญญาเพิ่มเติมเสียชีวิตและโรคร้ายแรง (DCI) ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และโรคร้ายแรงที่บริษัทฯให้ความคุ้มครอง จำนวน 31 โรค
300,000 500,000 1 ล้าน
3. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง (CPR)
600,000 1 ล้าน 2 ล้าน
ขั้นที่ 1 มะเร็งระยะไม่ลุกลามขั้นต้น หรือมะเร็งผิวหนังเฉพาะบาเซล เซลและสแควร์มัสเซล
(การจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้พ้นระยะเวลารอคอย 120 วัน)
50,000 50,000 50,000

ขั้นที่ 2 มะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือมะเร็งรังไข่ระยะแรก (สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเมื่อรวมผลประโยชน์ที่จ่ายมาแล้ว ต้องไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินประกัน)

 • สำหรับมะเร็งระยะไม่ลุกลามหรือโรคมะเร็งรังไข่ระยะแรก
90,000 150,000 300,000
 • สำหรับเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็งบริเวณปากมดลูก หรือ CIN III
  (การจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้พ้นระยะเวลารอคอย 90 วัน)
90,000 100,000 100,000

ขั้นที่ 3 กรณีตรวจพบ โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามของอวัยวะที่กำหนดที่มีการรักษาโดยการผ่าตัดแบบ RADICAL SURGERY (สามารถได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเมื่อรวมผลประโยชน์ที่จ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

 • สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามของอวัยวะที่กำหนด ที่มีการรักษาโดยการผ่าตัดแบบ RADICAL SURGERY
180,000 300,000 600,000
 • สำหรับกรณีที่มีการเคลมขั้นที่ 2 และต่อมามีการเคลมขั้นที่ 3 ที่อวัยวะเดิมหรืออวัยวะเดียวกัน
  (การจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้พ้นระยะเวลารอคอย 90 วัน)
90,000 150,000 300,000
ขั้นที่ 4 โรคมะเร็งระยะลุกลามรับสูงสุด (การจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้พ้นระยะเวลารอคอย 60 วัน)
600,000 1 ล้าน 2 ล้าน
4. ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (MEB) จำนวนวันสูงสุด (4.1+4.2+4.3) ไม่เกิน 365 วัน
4.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน)
1,000 1,000 1,000
4.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้องไอซียู (I.C.U) (สูงสุด 15 วันต่อการรักษาพยาบาล)
2,000 2,000 2,000
4.3 กรณีผ่าตัดและหัตถการ (สูงสุด 5 วัน / การรักษาพยาบาล และสูงสุด 15 วันต่อปีกรมธรรม์)
2,500 2,500 2,500
หมายเหตุ *ระยะเวลาความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมจะเป็นไปตามสัญญาแต่ละประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ

รายละเอียดแผนประกันชีวิตสำเร็จรูป Perfect Life Solutions
อายุรับประกัน
20 – 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • สัญญาหลัก ไลฟ์โพรเทค 18 (LifeProtect 18) คุ้มครองถึงอายุ 88 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมเสียชีวิตและโรคร้ายแรง (DCI) ต่ออายุความคุ้มครองได้ถึงอายุ 75 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง (CPR) ต่ออายุความคุ้มครองได้ถึงอายุ 85 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB)  ต่ออายุความคุ้มครองได้ถึงอายุ 75 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
 • สัญญาหลัก ไลฟ์โพรเทค 18 (LifeProtect 18) ชำระเบี้ยประกันภัย 18 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมเสียชีวิตและโรคร้ายแรง (DCI) ชำระเบี้ยปีต่ออายุได้ถึงอายุ 74 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง (CPR) ชำระเบี้ยปีต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB)  ชำระเบี้ยปีต่ออายุได้ถึงอายุ 74 ปี
แผนความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ไลฟ์โพรเทค 18 (LifeProtect 18)
300,000 500,000 1,000,000
สัญญาเพิ่มเติมเสียชีวิตและโรคร้ายแรง (DCI)
300,000 500,000 1,000,000
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง (CPR)
600,000 1,000,000 2,000,000
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB)
1,000 1,000 1,000
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
เงินสด/ หักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) กรณีการเสียชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 2) กรณีครบกำหนดสัญญา
จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
 • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์