Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research Note : ภัยแล้งปี 2563 กระทบธุรกิจข้าวแค่ไหน?
Research Note : ภัยแล้งปี 2563 กระทบธุรกิจข้าวแค่ไหน?  
(0.92 MB) PDF
Research Note : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน
Research Note : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน  
(0.41 MB) PDF
Research Note : สินเชื่อและจีดีพี...คู่ซี้ที่ไม่เหมือนเดิม?
Research Note : สินเชื่อและจีดีพี...คู่ซี้ที่ไม่เหมือนเดิม?  
(1.98 MB) PDF
Research Note : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2019 หลุดกรอบล่างเป้าหมายที่ 0.71 %
Research Note : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2019 หลุดกรอบล่างเป้าหมายที่ 0.71 %  
(0.29 MB) PDF