สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing

สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing

เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ธุรกรรมที่ไม่ใช่ L/C
โดยธนาคารจะชำระสินค้าให้ก่อนช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยสะดุด

สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
Import Financing ภายใต้วิธีการชำระเงินแบบ :
 • จ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment)
 • เปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account)
 • ตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection : B/C)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) กับธนาคาร
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน (โดยรวมจำนวน Term ของ suplier กรณี Open Account และ B/C-D/A)
เอกสารประกอบการใช้บริการ
กรณีจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment)
 • สัญญาสินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
 • ใบคำขอการทำธุรกรรมโอนเงินออก (Outward Remittance Application)
 • สำเนาเอกสารแสดงการซื้อขาย เช่น สำเนาสัญญาซื้อขาย (Sales Contract) หรือใบสั่งซื้อ (Purchase Order : P/O) หรือ Proforma Invoice
กรณีเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account)
 • สัญญาสินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
 • ใบคำขอการทำธุรกรรมโอนเงินออก (Outward Remittance Application)
 • สำเนาเอกสารแสดงการซื้อขาย เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice / Commercial Invoice)
 • สำเนาเอกสารการขนส่งของแต่ละประเภท เช่น เอกสารการขนส่งทางทะเล/ทางอากาศ/ทางบก เป็นต้น
กรณีตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection : B/C)
 • สัญญาสินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
 • เอกสารประกอบตามตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P หรือ D/A