บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee

บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee

ทำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศอย่างมั่นใจ ตอบสนองทุกความต้องการ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในธุรกิจ
ด้วยบริการออกหนังสือค้ำประกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อค้ำประกันด้านการเงินในการประกอบธุรกิจ
checkimg
ตอบสนองทุกความต้องการบริการค้ำประกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามความเหมาะสม
checkimg
ครอบคลุม ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก

บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  • ลูกค้าต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกันต่างประเทศ (L/G หรือ Standby L/C) กับธนาคาร
  • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) หรือสแตนด์บายแอล/ซี (Standby L/C) ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
  • แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee หรือ Standby L/C) ต้องใช้แบบหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารกำหนด หรือแบบฟอร์มที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติการและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารการขอใช้บริการ
  • ใบคำขอและข้อตกลงยินยอมให้ธนาคารออก / หรือต่ออายุหนังสือค้ำประกัน
  • เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Purchase Order, Sale Contract, Agreement เป็นต้น