ประกันวันละบาท
(PA365 Insurance)

ซื้อประกันวันละบาท
  • ซื้อประกันวันละบาท
  • ดูรายละเอียดกรมธรรม์ของฉัน
  • ดูรายละเอียดจากหน้า Product Highlight

เลือกเมนูบริการ (Go to Services)
เลือกประกันออนไลน์ (Online Insurance)
เลือกประกันวันละบาท (PA365)
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล แล้วกดปุ่มซื้อประกัน (Buy Insurance)

เลื่อนขึ้นเพื่อกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ยิมยอม PDPA Consent แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ยอมรับการหักบัญชีอัตโนมัติ ตอบคำถามการลดหย่อนภาษี
กดปุ่มถัดไป (Next)

เลื่อนเพื่อดูแผนประกัน แล้วกดปุ่มซื้อ (Purchase)
แสดงรายละเอียดแผนประกันเพิ่มเติม (See more)
เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือกบัญชี สำหรับชำระเบี้ยประกันรายเดือนของงวดถัดไป แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)

เลื่อนเพื่อตรวจสอบข้อมูล
กดยืนยัน (Confirm) ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลก่อนหน้าได้ เมื่อได้ทำการยืนยัน
เลือกบัญชีที่ใช้ทำการชำระเบี้ยประกันงวดแรก แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบรายละเอียด แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)

ใส่รหัส (Enter PIN)
แสดงผลการทำธุรกรรมสำเร็จ กดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

เลือกเมนูบริการ (Go to Services)
เลือกประกันออนไลน์ (Online Insurance)
เลือกดูกรมธรรม์ของฉัน (View My Policy)
เลือกดูกรมธรรม์ประกันชีวิต (Life Insurance)

ดูรายละเอียดกรมธรรม์

เลือกเมนูบริการ (Go to Services)
เลือกประกันออนไลน์ (Online Insurance)
เลือก PA365 Insurance
ดูรายละเอียดกรมธรรม์