ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งตัวรถที่ทำประกันและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยต์ที่เอาประกันภัย
รวมถึงการสูญหายและไฟไหม้
checkimg
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
และการประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มกระบะ 4 ประตู (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 –10 ปี 1 – 7 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อครั้ง 5 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 7 คน

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มกระบะ 2 ประตู (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 – 7 ปี 1 – 3 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
5 แสน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
5 หมื่น ต่อคน 1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
5 หมื่น ต่อคน 1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
2 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อครั้ง 3 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
3 คน 3 คน 3 คน

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อครั้ง 5 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 7 คน

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มยุโรป (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อครั้ง 5 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 7 คน

ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่ (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อครั้ง 5 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 7 คน

ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อครั้ง 5 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 7 คน

ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก (หน่วย: บาท)
KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
ตามทุน
ประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
1 ล้าน ต่อคน
10 ล้าน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง 5 ล้าน ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
1 แสน ต่อคน 2 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อคน
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน ต่อคน 3 แสน ต่อครั้ง 5 แสน ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 7 คน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
 1. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 2. Telemarketing (กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนด้านล่าง)
เงื่อนไขความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง
KPI TIP
เงื่อนไขทั่วไป
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 2. ต้องจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น   
 3. กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 10% (รวมอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์)
 4. สอบถามค่าเบี้ยประกันภัยได้ทุกสาขาธนาคาร
 5. กรมธรม์จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้ว
การปรับเบี้ยประกันภัย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้    

 1. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงาน คปภ.   
 2. กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม็กซ์ เป็นต้น (ถ้ามี)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
เงื่อนไขอื่นๆ
 1. รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย รถยนต์นำเข้า/มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น หายาก และ/หรือราคาสูง
 2. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า/รถแข่ง รถสปอร์ต รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง/รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข/รถติดไซเรนทุกชนิด
 3. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
 1. รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถมูลนิธิ รถติดไซเรน รถโหลดเตี้ย หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 2. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 3. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)
ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และ บมจ. ทิพยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์