เรื่องเด่น

พลิกการเดินทางให้สะดวกสบาย แถมได้เงินคืนสูงสุด 180 บาท

อัพเดทวันที่ 15 เม.ย. 2567


ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ : ผู้ใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารทุกประเภท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ลูกค้าที่มีสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ลูกค้า”) ได้แก่ ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการบัตรเดบิตทุกประเภท ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะได้รับเครดิตเงินคืน 45 บาท/บัตร/เดือน เมื่อสะสมยอดชำระค่าโดยสาร / เดินทางด้วยบัตรเดบิตครบ 400 บาท/บัตร/เดือน
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 1,200 สิทธิ์/เดือน
 • จำกัด 1 บัตร รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 180 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • การชำระค่าโดยสาร/เดินทางได้แก่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, เหลือง, ม่วง, แดง และ ชมพู, ค่าโดยสารรถเมล์ขสมก., ค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) และ ดอนเมือง โทล์ลเวย์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ โดยวัน เวลาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือตามเวลาประเทศไทย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะการใช้บัตรเดบิตกรุงไทย ตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวัน เวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 • สำหรับลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์ ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 45 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรที่ทำรายการ
 • ธนาคารจะตัดรอบการทำเครดิตเงินคืนทุกสิ้นเดือน และ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันทำการของธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไช ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีการสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการดังกล่าว  กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111