เรื่องเด่น

แฮปปี้ทุกทริป มั่นใจทุกการเดินทาง กับแอกซ่า

อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 2567

บัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี) ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67


รับฟรี! ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากแอกซ่า สูงสุด 10 วัน

 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 2 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายแอกซ่าทั่วโลก
 • บริการฮอตไลน์พร้อมดูแล 24 ชม. ทั่วโลก
ขั้นตอนเพื่อขอรับความคุ้มครองใช้สิทธิ์ 
 1. ผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.axa.co.th/visa
 2. รับกรมธรรม์จากอีเมลที่ลงทะเบียน
 3. ผู้ถือบัตรฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรฯ ที่แจ้งใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า (ยกเว้นบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี) (เรียกบัตรทั้งหมดรวมกันและแทนกันว่า “บัตรวีซ่า” และเรียกผู้ถือบัตรดังกล่าวรวมกัน และแทนกันว่า “ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (ตามวันและเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์รับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สูงสุด 10 วัน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีอายุ 1 - 74 ปี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ เกาหลีเหนือ คิวบา เบลารุส อัฟกานิสถาน ไครเมีย (รวมถึงเซวัสโตปอล) ซีเรีย เนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป) เวเนซุเอลา รัสเซีย พม่า อิหร่าน ยูเครน เฉพาะภูมิภาคโดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคอร์ซอน และซาปอริฌเฌีย และประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือได้รับการคว่ำบาตรทางการค้า ทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทาง และ 2 ครั้ง/ปี โดยลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขบัตรวีซ่าที่ต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ลูกค้าถือบัตรวีซ่ามากกว่า 1 ใบ ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป ลูกค้าที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทางโดยกำหนดจากวันที่ลูกค้าเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้ สำหรับบัตรเดบิต กรุงไทย วีซ่า อย่างน้อย 10,000 บาท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรวีซ่าที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรวีซ่าที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้ และบริษัทมีสิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือแก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 • ลูกค้าผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าผู้เอาประกันต้องเอาประกันก่อนเริ่มต้นการเดินทางเท่านั้น บริษัทจะไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่สามารถคาดการณ์หรือทราบว่าจะเกิดขึ้นขณะที่กำลังทำประกัน
 • ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าที่กำหนด และบุคคลอื่นใดที่บริษัทแต่งตั้งดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิเคราะห์ และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ที่ http://direct.axa.co.th/PDPA
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ของการให้บริการของบริษัท กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ลูกค้าจะต้องดำเนินการโดยตรงกับผู้ให้บริการ (บริษัท)
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าหรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ธนาคารกรุงไทยจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารกรุงไทยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไข และขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AXA Customer Service โทร. 0 2118 8111  

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก