เรื่องเด่น

ช้อปคุ้มเต็มคุณภาพ วิตามินระดับสากล ที่ ME CARE

อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 2567

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำระผ่านบัตรฯ ที่เว็บไซต์ www.mecaregroup.com ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67


รับส่วนลด 150 บาท

โค้ดส่วนลด : ktbmc150

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร PLAY, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 0.01 น. – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังนี้
 • โค้ดส่วนลด 150 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 500 บาทขึ้นไป จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/เดือน  จำกัดสิทธิ์รวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โค้ดส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.mecaregroup.com  สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร PLAY, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลด ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร PLAY, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมูลค่าส่วนต่างของโค้ดส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • หากมีการใช้โค้ดแล้ว ลูกค้ายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อด้วยกรณีใดๆ โค้ดดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวน หรือบางส่วน และไม่สามารถใช้โค้ดนี้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
 • โค้ดนี้ไม่สามารถยกเลิก/โอน/เปลี่ยน/ คืนเงิน/ทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุผิดพลาดหรือความบกพร่องอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที่ธนาคาร และ ME CARE กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไข และขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น•ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร PLAY, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.krungthai.com หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ME CARE โทร. 02-114-7479  วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.30 น. Line: @mecare หรือFacebook: www.facebook.com/mecare_official

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก