เรื่องเด่น

เที่ยวคุ้มทั่วโลก จะพักที่ไหนก็ฟิน จองที่ Agoda

อัพเดทวันที่ 26 ธ.ค. 2566


บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Card
เมื่อจองห้องพัก ที่ www.agoda.com/KTB และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67รับส่วนลดเพิ่ม 7%

รับส่วนลดเพิ่ม 5%

สำหรับห้องพักที่ประเทศไต้หวัน

สำหรับห้องพักที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

 • ระยะเวลาการจอง : วันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67
 • ระยะเวลาเข้าพัก : วันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 • ระยะเวลาการจอง : วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 • ระยะเวลาเข้าพัก : วันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, Krungthai Travel Visa Card และบัตร Play (“ลูกค้า”) ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) รับส่วนลดพิเศษ เมื่อจองที่พัก และชำระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตร Play ที่ AGODA (“ร้านค้า”) ผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/KTB
 • รับส่วนลดเพิ่ม 7% เมื่อจองห้องพัก ที่ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่กำหนด และเข้าพักระหว่าง 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
 • รับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองห้องพักในประเทศอื่นๆ  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 00.01 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่กำหนด และเข้าพักระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด โดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/KTB เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ KTB discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเดบิตกรุงไทยที่ถูกต้องแล้ว
 • ส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่ การชำระเมื่อถึงที่โรงแรม หรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
 • ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ธนาคารกรุงไทย ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการจาก AGODA และ/หรือ ที่พัก/โรงแรม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย บกพร่อง ชำรุด และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติ และดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารกรุงไทยจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารกรุงไทยเป็นสำคัญ
 • ธนาคารกรุงไทยถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไข และขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่าน และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก