โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
คุ้มค่า ต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สนับสนุนการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ลงทุนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว
checkimg
ดอกเบี้ยต่ำ
กระตุ้นให้กิจการต่างๆ สนใจในการลงทุน
checkimg
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเมินเทคโนโลยีและความคุ้มค่าของโครงการ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของคนไทย
  2. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาก่อนต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. กรณีเป็นบริษัทจัดการพลังงงาน (ESCO) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คำถามที่พบบ่อย

ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอต่อกระทรวงพลังงาน เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคาร และผ่านการอนุมัติจากกระทรวงพลังานแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dedeenergyfund.com