สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า
(Supplier Financing)

เพิ่มเงินหมุนกิจการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทที่ร่วมมือกับธนาคารอย่างครบวงจร
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เบิกใช้วงเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียเวลากับเอกสาร
checkimg
ซื้อเอกสารประกวดราคาเมื่อไหร่ก็ได้
checkimg
สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
checkimg
ง่าย เพราะผ่านการอนุมัติสินเชื่อแบบกลุ่ม (Portfolio Approval)
checkimg
มีเงินหมุนให้ธุรกิจคล่องตัว
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
รายละเอียดการให้บริการ
สินเชื่อสำหรับธุรกิจที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทที่มีความร่วมมือกับทางธนาคาร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกับธุรกิจหลังจากส่งมอบสินค้า ซึ่งจะได้รับเงินก่อนครบชำระ เพื่อให้ธุรกิจได้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่สะดุด
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  1. เป็นกิจการที่บริษัทที่ร่วมมือกับธนาคารแนะนำมาและผ่านการอนุมัติสินเชื่อแบบกลุ่ม (Portfolio Approval) ตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ไม่เคยถูกฟ้องร้อง เกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ
  3. มีผลประกอบการดี สามารถจ่ายสินเชื่อคืนธนาคารได้
  4. มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีให้ในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการในระบบ

เมื่อลูกค้าทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธ นาคารแล้วจะได้รับเงินค่าสินค้าวันไหน?

ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีให้ในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการในระบบ