ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ

Financial Highlight

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 
Financial Data (Unit: Billion Baht)  Consolidated Financial Statement 

1Q24

FY23 FY22 FY21
Loans(1) 2,618.2 2,576.5 2,592.8   2,629.0
NPLs (Gross) 98.8 99.4 101.1 106.8
Total Assets 3,717.1 3,677.7 3,592.4 3,556.7
Deposits 2,602.0 2,646.9 2,590.2 2,614.7
Total Liabilities 3,280.3 3,256.8 3,199.8 3,182.6
Shareholders'equity (attributable to equity holders of the bank) 417.4 402.4  376.3 360.1
Tier1 Capital Fund(2) 377.9 375.4 355.9 348.3
Total Capital Fund(2) 444.3 441.4 422.1 415.5
Interest Income 40.9 152.4 113.5 104.8
Interest Expense 11.3 39.0 23.1  21.5
Interest Income, Net 29.6 113.4 90.4 83.4
Fee and Service Income 7.7 28.7 28.1 28.3
Fee and Service Expenses 2.1 7.8 7.8 8.3
Fee and Service Income, Net 5.6 20.9 20.3 20.0
Total Operating Income 40.7 149.5 125.4 115.8
Total Operating Expenses 17.7 62.2 54.8 52.7
Expected Credit Losses 8.0 37.1 24.3 32.5
Income Tax Expense 2.9 9.9 9.1 6.0
Net Income (attributable to equity holders of the bank) 11.1 36.6 33.7 21.6
 
Financial Ratio Consolidated Financial Statement
1Q24 FY23 FY22 FY21
Loan/Deposit(1) 100.62 97.34 100.10 100.54
NPL ratio (Gross) 3.14 3.08 3.26 3.50
Tier1 Ratio(2) 17.45 17.62 16.69 16.86
CAR(2) 20.52 20.71 19.80 20.12
ROA(3) 1.21 1.01 0.94  0.63
ROE(4) 10.87 9.40 9.15 6.14
EPS (Bt) 0.79 2.62 2.41 1.54
BVPS (Bt) (equity holders of the bank) 29.85 28.78 26.91 25.75

(1) Loans less deferred revenue 
(2) 1Q24 figures are preliminary information in accordance with BOT’s regulations
(3) ROA = Net income (attributable to equity holders of the bank) / average assets 
(4)  ROE = Net income (attributable to equity holders of the bank) / average equity (attributable to equity holders of the bank)