Health Insurance

Health DIY
Health DIY
Design you health coverage at value price.
Choose the insurance that you want

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเบี้ยประกันภัยปรับตามอายุหรือไม่

ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจะมีการปรับเบี้ยตามช่วงอายุทุกๆ 1 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก

ระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) คืออะไร

ระยะเวลารอคอย เป็นระยะเวลาหลังจากซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ซื้อกรมธรรม์ใหม่ แต่ยังไม่สามารถเรียกร้องเงินสินไหมชดเชยได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัย โดยทั่วไประยะเวลารอคอยของโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับโรคและเงื่อนไขตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์