Motor Insurance

Motor Insurance Type 3/Type 3+/Type 2+
Motor Insurance Type 3/Type 3+/Type 2+
Motor Insurance Type 3/Type 3+/Type 2+ Products apply at Krungthai NEXT
Motor Insurance
Motor Insurance
Apply to Krungthai NEXT
Compulsory Motor Insurance
Compulsory Motor Insurance
Easy to apply for Compulsory motor insurance. Protection starts once policy granted.
Voluntary motor insurance
Voluntary motor insurance
Worry free for "Fire, flood and theft threats to your car"

Choose the insurance that you want

คำถามที่พบบ่อย

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร?

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือ ประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ซึ่งคุ้มครองต่อชีวิต หรือการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่รวมถึงบุคคลอื่นอันมีสาเหตุมาจากรถคันนั้น ซึ่งความคุ้มครองจำกัดสูงสุดเพียง 500,000 บาท และไม่คุ้มครองความเสียหายใด ๆ ต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย หรือของบุคคลภายนอก ดังนั้น รู้ใจจึงขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ทุกคนซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมไว้ด้วย

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง?

คุ้มครองผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากรถคันที่มี พ.ร.บ. เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก คนเดินเท้า ฯลฯ