ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ หากเบิกเงินเกินบัญชี
checkimg
คุ้มค่า
วงเงินไม่จำกัด
checkimg
มั่นใจ
อัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของธุรกิจและความเสี่ยง
checkimg
ฟรี! ค่าธรรมเนียม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข รายละเอียด
วงเงิน ไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น)
หลักประกัน เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 90 วันต่อฉบับ
อัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียม ไม่มี

ลักษณะของบริการ
เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
เงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการแสดงความประสงค์ต่อธนาคารและผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ผู้ออกตั๋วเงินจะต้องมีวงเงินกับธนาคาร
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • หนังสือรับรอง
  • หนังสือบริคณ์สนธิ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
  • งบการเงิน