ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
SME อุ่นใจนานขึ้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินในสถานประกอบการ จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติ
checkimg
ให้ความคุ้มครองกรณีการถูกโจรกรรมเงินทั้งในสถานที่ประกอบการ และขณะขนส่งเงินนอกถานที่
checkimg
คุ้มครองการสูญเสียรายได้ สูงสุด 30 วัน
ในกรณีที่สถานประกอบการได้รับความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
ทุนประกันภัยสำหรับสถานประกอบการ
500,000 -10,000,000 10,000,001 -20,000,000 20,000,001 -50,000,000
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย: สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา / ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักร และสต๊อกสินค้า
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 1. การประกันอัคคีภัย
1.1 คุ้มครองสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
100% ของทุนประกันภัย
1.2 ขยายความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจราจลและการนัดหยุดงาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
10% ของทุนประกันภัย 20% ของทุนประกันภัย 30% ของทุนประกันภัย
1.3 ขยาย