โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี
ไม่มีดอกเบี้ย

ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เติบโต ก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้าใน 3 ปี แรก สูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ
checkimg
สนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการดำเนินธุรกิจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
checkimg
ลดภาระดอกเบี้ย
checkimg
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1-3 ปีที่ 3 เป็นต้นไป
สูงสุดไม่เกิน MLR + 2% ต่อปี และต่ำสุดไม่ต่ำกว่า MLR ต่อปี (พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า) คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของคนไทย
  2. เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรืออาจให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมรายใหญ่ในกรณีที่เป็นโครงการที่จะนำความเจริญก้าวหน้าด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีมาสู่ประเทศโดยส่วนรวม
  3. ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ย ในโครงการเดียวกันจากสถาบันทางการเงินอื่น
  4. ต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษทั้งทางเพ่งและทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพัน

FAQ

  1. ลูกค้าสามารถยื่นเสนอโครงการได้ทาง website ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th/onlinesubmission/index.php) หรือยื่นเสนอโครงการผ่านหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
  2. เมื่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอนุมัติให้การสนับสนุน (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ธนาคารจึงทำการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้

การขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต้องทำอย่างไร?

  1. ลูกค้าสามารถยื่นเสนอโครงการได้ทาง website ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th/onlinesubmission/index.php) หรือยื่นเสนอโครงการผ่านหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
  2. เมื่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอนุมัติให้การสนับสนุน (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ธนาคารจึงทำการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้