สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริงประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse)

สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริงประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ได้รับเงินล่วงหน้าสูงสุด 90% ของมูลค่าลูกหนี้การค้า
checkimg
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
checkimg
ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริงประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse)
ประเภทวงเงินสินเชื่อ
  • วงเงินสินเชื่อแฟ็กเตอริงตามความต้องการใช้จริง
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
  1. เป็นนิติบุคคลที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  3. ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
  4. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME 

หมายเหตุ : พิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้การค้า (Buyer) ตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์

หลักประกัน
  • บุคคลค้ำประกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • Krungthai Corporate Call Center โทร. 02-111-9999 (วันทำการธนาคาร ตั้งแต่เวลา 8:00 – 19:00 น.)

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด