ซื้อลดตั๋วเงิน

ซื้อลดตั๋วเงิน

คล่องตัว มั่นใจ เพิ่มทางเลือกทางการเงิน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ
ใช้เงินได้ก่อนเวลาตามตั๋วเงินที่จะได้รับจากคู่ค้า กรณียังไม่ครบกำหนดที่เบิกเงินได้
checkimg
มั่นใจ
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ซื้อลดตั๋วเงิน
ลักษณะของบริการ
เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ โดยท่านสามารถใช้เงินได้ก่อนเวลาตามตั๋วเงินที่จะได้รับจากคู่ค้า ซึ่งได้จ่ายค่าสินค้าเป็นตั๋วเงิน และยังไม่ครบกำหนดที่เบิกเงินได้ โดยธนาคารจะให้สินเชื่อไปก่อน
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ประกอบการค้าทุกประเภท ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
  • หลักประกัน: มีหลักประกันเป็นเงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
  • ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • หนังสือรับรอง
  • หนังสือบริคณ์สนธิ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
  • งบการเงิน