แผนประกันสุขภาพเร็จรูป Health Ultra

แผนประกันสำเร็จรูป Health Ultra

แผนประกันสุขภาพที่พร้อมดูแลคุณแบบครบครันทุกเรื่องด้านสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครอง
เรื่องสุขภาพของคุณ ทั้งกรณี ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี
checkimg
ครอบคลุม
ทุกการรักษาที่ดีที่สุด หมดกังวลด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทุกการรักษา
checkimg
ครบครัน
ทุกเรื่องด้านสุขภาพ โดยที่สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายวัน โรคร้ายแรงได้
checkimg
เบี้ยประกันชีวิต/เบี้ยสุขภาพ
สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

แผนประกันสำเร็จรูป Health Ultra
รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทย
แผนประกันสำเร็จรูป Health Ultra
อายุรับประกัน
6 ปี - 80 ปี
สัญญาหลัก
ไลฟ์เรดดี้ (LifeReady)
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบในแพ็กเกจ
iHealthy Ultra
ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก
ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
ถึงอายุ 90 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก
50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
สัญญาหลักเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและอาชีพของผู้เอาประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ/อายุ/อาชีพ และสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) กรณีการเสียชีวิต
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ101% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2) กรณีครบกำหนดสัญญา
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ101% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
 • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน ด้วยวงเงินความคุ้มครอง ตั้งแต่ 3-100 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
 • ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าล้างไต การรักษาโรคมะเร็งทั้ง เคมีบำบัด และการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy
 • เหนือกว่าด้วยการรักษาและการป้องกัน โดยแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน
 • ดูแลว่าที่คุณแม่ ด้วยแผนความคุ้มครอง ที่มอบผลประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร
 • เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง
 • พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลม 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน
 • ผละประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)* แนบได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
เป็นไปตามเงื่อนไขของบมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

*จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทเท่านั้น

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์      ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์