ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัยทั้งครอบครัว PA ครอบครัว สุขใจ

PA ครอบครัว สุขใจ

ประกันอุบัติเหตุ PA ครอบครัว สุขใจ สมัครเพียงครั้งเดียวคลุมครองทั้งครอบครัว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุเท่ากันทั้งผู้ขอเอาประกันภัยและครอบครัว
checkimg
ผลประโยชน์เพิ่มเติมประกันภัยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็น 2 เท่า กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวจากอุบัติเหตุเดียวกัน
checkimg
จ่ายชดเชยรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สูงสุด 365 วัน
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคไข้หวัดใหญ่กรณีเป็นผู้ป่วยใน (เฉพาะแผน 2)
checkimg
สมัครประกันภัยเพียงครั้งเดียวได้รับความคุ้มครอง ทั้งครอบครัว

PA ครอบครัว สุขใจ
ข้อตกลงความคุ้มครอง


แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท)
ผู้เอาประกันภัย ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้เอาประกันภัย ผู้อยู่ในอุปการะ
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
500,000 1,000,000
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000 300,000
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
50,000 100,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ
500 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
1,000 ต่อวัน 2,000 ต่อวัน
4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจาก โรคไข้หวัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- 50,000
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุ ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
150,000 - 300,000 -
6.ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว 1 ท่าน (ผู้อยู่ในอุปการะที่มีชื่อระบุไว้) จากอุบัติเหตุเดียวกัน (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
500,000 - 1,000,000 -
7.ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
10,000 20,000


ตัวอย่างอัตราค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์
(หน่วย: บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 2 ราย
4,220 8,440
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 3 ราย
5,989 11,969
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 4 ราย
7,758 15,498
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 5 ราย
9,527 19,027
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 6 ราย
11,297 22,556
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 7 ราย
13,066 26,085
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 8 ราย
14,835 29,614
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 9 ราย
16,604 33,144
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 10 ราย
18,373 36,673

จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยรวม ประกอบด้วยผู้เอาประกันภัย 1 ราย และผู้อยู่ในอุปการะตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป
หมายเหตุ : หากต้องการขอเอาประกันภัยมากกว่า 10 ราย ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันภัย และสมัครใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง 1) คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ซึ่งยังมิได้สมรส และมีอายุตั้งแต่ 5 - 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ หากยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา 3) บิดา/มารดา ของผู้เอาประกันภัย หรือบิดา/มารดาของคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีการระบุชื่อไว้ภายใต้แผนประกันภัยครอบครัว
  3. ผู้เอาประกันภัยและผู้อยู่ในอุปการะซื้อภายใต้แผนเดียวกันเท่านั้น และซื้อได้สูงสุดคนละ 1 ฉบับ
  4. มีสัญชาติไทย เท่านั้น
  5. ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและผู้อยู่ในอุปการะทุกคนจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่เคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคเบาหวาน ที่ต้องใช้อินซูลิน หรือเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรค SLE/DLE หรือมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ) หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ
ข้อควรทราบ 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์