iRetire
iRetire
จ่ายเบี้ยสั้น รับบำนาญยาว ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกการชำระเบี้ยได้ตามความต้องการ
แบบ 5 ปี หรือ ชำระครั้งเดียว
checkimg
เลือกรับเงินบำนาญได้ตามความต้องการ
รายปี หรือ รายเดือน
checkimg
ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
checkimg
มั่นใจ
แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ ยังสามารถส่งมอบมรดกให้แก่ทายาทได้

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

อายุรับประกัน ระยะเวลาชำระเบี้ย ระยะเวลาคุ้มครอง
25-55 ปี ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว ถึงอายุ 85 ปีชำระเบี้ยประกัน 5 ปี
อายุรับประกัน ระยะเวลาชำระเบี้ย ระยะเวลาคุ้มครอง
25-50 ปี 5 ปี ถึงอายุ 85 ปี


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา หรือวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย: อายุ 25 – 55 ปี สำหรับ iRetire1 และ อายุ 25 – 50 ปี สำหรับ iRetire5
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระเบี้ยครั้งเดียว สำหรับ iRetire1 หรือ 5 ปี สำหรับ iRetire5
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท
เอกสารการสมัครใช้บริการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์