My QR หารค่าข้าว
เมื่อต้องการสร้าง QR แล้วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกับเพื่อน แค่ใส่จำนวนเงิน และจำนวนคน Krungthai NEXT จะคำนวนเฉลี่ยให้เท่าๆ กัน สะดวก ไม่ต้องเปิดเครื่องคิดเลข


My QR หารค่าข้าว - Krungthai NEXT