"
กลับ
เวียนว่าย
เวียนว่าย
เวียนว่าย
เวียนว่าย
เวียนว่าย
เวียนว่าย
เวียนว่าย
เวียนว่าย

เวียนว่าย

ฉัตรมงคล อินสว่าง

เชื่อมสแตนเลสและโลหะ

ครั้งที่ 50 พ.ศ. 2547

คนหมายถึงความไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทะยาน อยากหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ ข้าพเจ้าตระหนักถึงความพอดีและสัจจะแห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสูญสลาย

20/02/18

ขนาดตัวอักษร