รายงานความยั่งยืน

เป้าหมายด้านสังคม


โดยกำหนดให้การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ