รายงานความยั่งยืน

       

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งตั้งและว่าจ้างพนักงานของธนาคาร ไม่มีระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นการกีดกันการจ้างงานหรือเลือกปฏิบัติ แต่เปิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยหากมีพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ หรือการล่วงระเมิด จะถูกดำเนินการตามระเบียบวินัยของธนาคาร และมีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยมีการประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก นอกจากนี้ ธนาคารเคารพ และส่งเสร่มความหลากหลายทางเพศในองค์กร และการจ้างงาน โดยในปี 2563 ธนาคารมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 35.87% (และมีความพยายามที่จะรักษาสัดส่วนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงให้ไม่ต่ำกว่าปี 2563 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในการแจ้งงาน และธนาคารได้ดำเนินโครงการ Leadership Development เพื่อส่งเสริมให้พนักงานผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียม โดยมีพนักงานผู้หญิงเข้าร่วมอบรม 57% และมีพนักงานผู้ชายเข้าร่วมอบรม 43 %) และดำรงตำแหน่งบริหารที่สร้างรายได้ 56.18% จากการจ้างงานพนักงานทั้งหมด 20,262 คน เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด และ 1.046% เป็นผู้พิการ รวมถึงธนาคารได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานภายในองค์กร เมื่อมีตำแหน่งที่เปิดว่าง โดยมีการจ้างงานภายใน 79.23% ในปี 2560, 78.31% ในปี 2561, 50.97% ในปี 2562 และ 65.45% ในปี 2563

อัตราส่วนเงินเดือนเฉลี่ย

อัตราส่วนเงินเดือนเฉลี่ยผู้หญิง อัตราส่วนเงินเดือนเฉลี่ยผู้ชาย
ระดับบริหาร (ฐานเงินเดือน)
0.98 1
ระดับบริหาร (ฐานเงิน + Incentives)
0.98 1
ระดับจัดการ (ฐานเงินเดือน)
0.90 1
ระดับจัดการ (ฐานเงินเดือน + Incentives)
0.91 1
พนักงานทั่วไป
0.84 1

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย ให้สิทธิและสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ  เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกันเพื่อการเจรจาต่อรอง จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคําแนะนําที่เป็นระบบสําหรับพนักงาน โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้การเยียวยาในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกียวข้อง อย่างเท่าเทียม

       นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมทั้งสิทธิของพนักงาน ลูกค้าที่ได้มีการระบุความเสี่ยงไว้ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยธนาคารสนับสนุนเสรีภาพในการสมาคม สิทธิการเจรจาต่อรอง การจ่ายผลตอบแทนที่เท่าเทียม และความเสมอภาคในการจ้างงาน รวมถึง ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่เคยมีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ