รายงานความยั่งยืน


การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน


นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคาร

ธนาคารให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการกระทำผิด (Zero Tolerance) ผ่านการตรวจสอบการและประเมินผลดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน จากการดําเนินธุรกิจของธนาคารตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในกลุ่มของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ของธนาคาร ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นแนวปฏิบัติของธนาคาร โดยธนาคารเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้สามารถดํารงชีวิต ได้อย่างสันติสุข คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ มีแนวทางปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีการกีดกัน แบ่งแยก หน่วงเหนี่ยว หรือจํากัดสิทธิแก่บุคคล มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน โดยธนาคารได้นําหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลักการว่าด้วย การปกป้องสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้น (Protect, Respect, and Remedy) หรือ Ruggie Framework มาเป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในองค์กรและให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ของธนาคาร ธนาคารกรุงไทยให้สิทธิเสรีภาพ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นโดยให้สหภาพแรงงานฯ เป็นผู้แทน ในการเจรจาทำความตกลงปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและธนาคาร โดยปราศจากข้อขัดแย้งภายในองค์กร ตลอดจนมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับธนาคาร

โดยในปี 2565 ธนาคารได้มีการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงและได้รับการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

  • การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ ธนาคารจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติผ่านหลักสูตรต่าง ๆ
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการเลือกปฏิบัติ ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานจึงมุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากข้อกังวลใจ โดยธนาคารจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้ โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์เป็นผู้รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ให้คำปรึกษา/แนะนำและพร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป
  • ธนาคารมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับปัจเจกบุคคลและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และกลไกนั้นรวมถึงกิจกรรมที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินด้วย
  • จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเกิดการเลือกปฏิบัติ ธนาคารกรุงไทย ให้สิทธิเสรีภาพ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีตัวแทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ร่วมกันหารือตามกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร ยึดมั่น ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ธนาคารไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะทางด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศสภาพ เพศวิถี ชนชั้น การนับถือศาสนา หรือสภาวะทางร่างกาย ในปี 2565 ไม่มีกรณีที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติจากพนักงาน
  • แนวปฏิบัติและบทลงโทษหลังเกิดเหตุการณ์เลือกปฏิบัติ หากพบการกระทำผิดกรณีการเลือกปฏิบัติ ธนาคารจะดำเนินการลงโทษตามกระบวนการทางวินัยดาวน์โหลด
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.12 MB) PDF
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ