รายงานความยั่งยืน

       

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งตั้งและว่าจ้างพนักงานของธนาคาร ไม่มีระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นการกีดกันการจ้างงานหรือเลือกปฏิบัติ แต่เปิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยหากมีพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ หรือการล่วงระเมิด จะถูกดำเนินการตามระเบียบวินัยของธนาคาร และมีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยมีการประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก นอกจากนี้ ธนาคารเคารพ และส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในองค์กร และการจ้างงาน

ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะรักษาสัดส่วนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงในปี 2565 ให้ไม่ต่ำกว่าปี 2564 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในการจ้างงาน และธนาคารได้ดำเนินโครงการ Leadership Development เพื่อส่งเสริมให้พนักงานผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียม โดยในปี 2564 ธนาคารมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 37.21% โดยดำรงตำแหน่งบริหารที่สร้างรายได้ 55.25% และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ STEM 17.65% จากการจ้างงานพนักงานทั้งหมด 18,937 คน เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด และ 1.07% เป็นผู้พิการ

อัตราส่วนเงินเดือนเฉลี่ย

ระดับพนักงาน ตราส่วน (= เงินเดือนเฉลี่ยผู้หญิง/เงินเดือนเฉลี่ยผู้ชาย)
ระดับบริหาร (ฐานเงินเดือน) 0.98
ระดับบริหาร (ฐานเงินเดือน + Incentives) 0.99
ระดับจัดการ (ฐานเงินเดือน) 0.81
ระดับจัดการ (ฐานเงินเดือน + Incentives) 0.90
พนักงานทั่วไป 0.84


นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานภายในองค์กร เมื่อมีตำแหน่งที่เปิดว่าง โดยมีการจ้างงานภายใน 79.23% ในปี 2560, 78.31% ในปี 2561, 50.97% ในปี 2562 , 65.45% ในปี 2563 และ 43.07% ในปี 2564


2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย ให้สิทธิและสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกันเพื่อการเจรจาต่อรอง จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคําแนะนําที่เป็นระบบสําหรับพนักงาน โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้การเยียวยาในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมทั้งสิทธิของพนักงาน ลูกค้าที่ได้มีการระบุความเสี่ยงไว้ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยธนาคารสนับสนุนเสรีภาพในการสมาคม สิทธิการเจรจาต่อรอง การจ่ายผลตอบแทนที่เท่าเทียม และความเสมอภาคในการจ้างงาน รวมถึง ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่เคยมีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ รวมถึง ธนาคารกรุงไทยได้ยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) หรือ UNGP มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความ 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ “การคุ้มครอง” จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการกำหนดนโยบายควบคุมที่เหมาะสม “การเคารพ” ถึงผลกระทบในทางลบที่จะตามมาในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ “การเยียวยา” ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการเยียวยา ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรม และธนาคารจะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ ทั้งการจ้างงาน การทำงาน รวมถึงทางด้านจิตวิทยา ปฎิเสธการกระทำอันแสดงถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำหลักปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าของธนาคารดาวน์โหลด
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.12 MB) PDF
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ