รายงานความยั่งยืน

       

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งตั้งและว่าจ้างพนักงานของธนาคาร ไม่มีระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นการกีดกันการจ้างงานหรือเลือกปฏิบัติ แต่เปิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  และมีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยมีการประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย ให้สิทธิและสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ  เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกันเพื่อการเจรจาต่อรอง จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคําแนะนําที่เป็นระบบสําหรับพนักงาน โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้การเยียวยาในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกียวข้อง อย่างเท่าเทียม

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ