รายงานความยั่งยืน

"กรุงไทยพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี"
       ธนาคารกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ธนาคาร, กลยุทธ์สายงาน, Competency, Job Description, Career Path, Training Need, Training Road Map และ Future Trend โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร และระดับพนักงาน ธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยธนาคารมีการพัฒนาทักษะพนักงานใน 3 ด้าน คือ Core Competency, Management Competency และ Technical Competency อาทิ ความรู้ผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการ, สินเชื่อ, การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) ฯลฯ
       ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาตร์ 2-Banking Model ที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ด้าน คือ
เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier)
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก
เรือเร็ว (Speed Boat)
ที่มุ่งทำธุรกิจในรูปแบบ Agile มีความคล่องตัวและรวดเร็ว รวมถึงมุ่งเข้าสู่ Digital Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน เก่งเทคโนโลยี”
       ดังนั้น ธนาคารจึงมีการวิเคราะห์ทบทวนและประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) ใน 3 ด้านอย่างเป็นระบบ ได้แก่ Core Competency, Leadership Competency และ Technical Competency โดยเฉพาะในเรื่องของ Technical Competency ที่เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้มีการเพิ่ม Competency ด้าน Digital ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของธนาคารมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของ Technical Competency ตาม Job Family เพื่อให้สมรรถนะมีความสอดคล้องตามกลุ่มลักษณะงานภายในองค์กร ทำให้สามารถนำไปใช้ประเมินและพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของ Carrier และ Speed Boat ที่มีความต้องการทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
Core Competency
Core Competency
Leadership Competency
Leadership Competency
Technical Competency
Technical Competency
       ธนาคารพัฒนาพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งการฝึกอบรมแบบ Classroom Training ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึง Online Classroom ผ่านระบบ Video Conference, หลักสูตร E-learning และการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email และ Digital Signage ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้นำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมที่กล่าวไปข้างต้น ธนาคารยังได้ออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาที่เน้นการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ โดยสอดแทรกเนื้อหาการอบรมเข้ากับกิจกรรมสันทนาการ หรือ การจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง อาทิ หลักสูตร Hackathon หลักสูตร Consultative Selling Skill ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในสถานการณ์จริง หลักสูตร Strategic Planning and Development และ หลักสูตร Coaching เป็นต้น


       นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นบทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้แบบ Non-classroom Training อาทิ การโค้ชโดยหัวหน้างาน, การมอบหมายให้ทำงาน Project, การฝึกอบรมในงาน (OJT) และเริ่มติดตามผลของ Non-classroom Training นอกจากนี้ธนาคารยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในธนาคาร (Experience based Training) ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่วิทยากรภายใน (Internal Trainer) ถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยังมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการโค้ชระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะการโค้ชในการดึงศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์แห่งการเรียนรู้ ธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานจากบริษัทในเครือ เข้ารับการอบรมไปพร้อมกับพนักงานภายในธนาคารอีกด้วย
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ