รายงานความยั่งยืน

สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน

การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคารให้ความสำคัญ โดยธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และการบริการที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว สร้างความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ควบคู่ไปกับการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ที่ตรงกับความต้องการ ธนาคารระลึกอยู่เสมอว่าการดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยาวนาน จำเป็นต้องส่งเสริมความรู้ และวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกค้า และประชาชน เพราะความรู้ และวินัยทางการเงินคือแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาความมั่งคั่งให้เกิดในระดับบุคคล และในระดับธุรกิจขึ้นได้อย่างมั่นคง ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า และประชาชน ลดการเกิดหนี้เสีย อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร พันธมิตร และคู่ค้าในระยะยาว

ธนาคารเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้อย่างเท่าเทียมกัน และมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการเพิ่มพูนการให้ความรู้ทางการเงินไปพร้อมกัน มิได้เป็นเพียงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเท่านั้น แต่เป็นการตอกย้ำถึงบทบาท และหน้าที่ของสถาบันการเงิน ในการช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ผ่านการกระจายโอกาส และการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว


การขยายโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ผ่าน Krungthai NEXT

สำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีรายการธุรกรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางบริการของธนาคารกรุงไทย เช่น Krungthai NEXT เป๋าตัง ถุงเงิน หรือมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง ไม่ต้องพึ่งพาการเดินทางมาที่สาขาของธนาคารการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญในการมุ่งแก้ปัญหาทางการเงินที่ประชาชนประสบมาอย่างต่อเนื่อง การมีทักษะความรู้ และวินัยทางการเงิน จะช่วยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และยังสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ธนาคารจึงได้จัดอบรม และให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มภาครัฐ พนักงานธนาคาร และประชาชนทั่วไป ผ่านเนื้อหา และวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน เศรษฐกิจรายอุตสาหกรรม การใช้งานระบบการเงินแบบดิจิทัล เพื่อช่วยให้ลูกค้า และผู้ประกอบการ มีพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และจัดการธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ธนาคารมีการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กับลูกค้าทุกกลุ่ม และบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungthai.com และผ่านแฟนเพจ Krungthai Care อย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อคู่คิดการเงิน ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทางการเงินแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และศึกษาได้ง่าย

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ