รายงานความยั่งยืน

โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย

       จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน และธนาคารได้เชื่อมโยงเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) โดยเชื่อมกรอบการดำเนินธุรกิจเพื่อจะช่วยลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ทำให้ชุมชน สังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
       โดยหนึ่งในภารกิจของธนาคาร คือ การสร้างสังคมยั่งยืน หรือ Sustainability Society ตามแนวทาง การดำเนินงานด้าน CSR ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันประกอบด้วย
  1. Strengthen Foundation ที่ต้องการสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งด้วยการสร้างอาชีพให้กับชุมชุน 

  2. Go Local Based Solutions ยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนครบวงจร ผ่านการดำเนินงานด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

  3. Grow Local ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน

       ทั้งนี้ ธนาคารจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย ในปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งธนาคารมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

       ธนาคารสามารถนำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนองความต้องการของชุมชน ผ่านการดำเนินงานของสาขาในแต่ละพื้นที่ และการทำงานร่วมกับ Partner ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การตลาด และความรู้ทางการเงิน 

       ธนาคารได้เริ่มดำเนิน โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย ในปี 2562 ซึ่งธนาคารได้คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย จากการมีส่วนร่วมของสาขาในพื้นที่ในการนำเสนอชุมชนบริเวณรอบ ๆ พื้นที่สาขา ทั้งหมด 7 ชุมชน ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา, ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์, ชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา, ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย และชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปาง โดยธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือกับชุมชน และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน

       ทั้งนี้ในปี 2563 ธนาคารยังคงดำเนินการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ตามแผนการพัฒนาที่ได้กำหนดร่วมกับชุมชนเป้าหมาย ซึ่งผลสัมฤทธ์ของการดำเนินโครงการ ฯ ที่เด่นชัด ในแต่ละด้านของแผนการพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ด้านความรู้ทางการเงิน ธนาคารได้ส่งเสริมให้ชุมชน มีการจัดทำบัญชี บันทึกรายรับ-รายจ่าย และเทคโนโลยีทางการเงินที่ตอบสนองสังคมยุคใหม่ รวมถึงผลักดันให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ กระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ โครงการ ชิม ช๊อป ใช้ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง ที่ธนาคารมีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

  2. ด้านบริหารจัดการ ธนาคารได้ส่งเสริมให้ชุมชน มีการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  3. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ธนาคารมุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT THAILAND) ของกรมการท่องเที่ยว โดยธนาคารได้นำเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน ซึ่งธนาคารได้ผลักดันชุมชนจำนวน 6 ชุมชน เข้ารับการตรวจประเมิน และทั้ง 6 ชุมชน ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้งหมด

  4. ด้านสินค้า ธนาคารได้พัฒนาด้านสินค้าต่าง ๆ ให้กับชุมชน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของชุมชน โดยร่วมวิเคราะห์ และพัฒนากับชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สินค้าของชุมชนสามารถขายได้ และเป็นที่ยอมรับ

  5. ด้านศิลปวัฒนธรรม ธนาคารสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนนำศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยว และสินค้าของชุมชน

  6. ด้านการตลาด ธนาคารมีการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการทำการตลาดผ่าน Social Media รวมทั้ง มีการทำการตลาดให้กับชุมชนต่าง ๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร เพื่อทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น       จากการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา ธนาคารได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง ให้กระบวนการในการดำเนินโครงการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ธนาคารได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้น ด้านสินค้า และ ด้านท่องเที่ยว ของชุมชน โดยมีธนาคารเป็นคนส่งเสริม และผลักดันให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน

รวมทั้ง มีแผนที่จะขยายผลสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในพื้นที่ที่สำนักงานเขตของธนาคาร ทั้ง 68 เขตตั้งอยู่


รูปแบบและลักษณะการสนับสนุนทางสังคม

รูปแบบการสนับสนุน วงเงิน (บาท)
เงินสด 310,680,000
ช่วงโมงการทำจิตอาสา (คิดเป็นมูลค่า) 10,227,700
สิ่งของและบริการ 5,160,000
ค่าดำเนินกิจกรรม 11,898,480
ลักษณะการสนับสนุน สัดส่วน (%)
การบริจาค 40.23
การลุงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อสังคม 22.38
การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน 37.39


ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ